Home

Gedragscode

Gedragscode

De medewerkers van Accountant Xtra handelen in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en goede smaak. Dit vertaalt zich in taalgebruik, kleding en omgangsvormen. In hun functie treden zij op eerlijke en zorgvuldige wijze op in overeenstemming met de vereisten van de wet en de verordeningen en voorschriften van de beroepsorganisaties. In onze dienstverlening wordt de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), in acht genomen en op de naleving ervan wordt systematisch toegezien. In de gedragscode van Accountant Xtra zijn de basisprincipes vanuit de VGBA als uitgangspunt genomen voor al onze dienstverlening. Dit artikel bevat onze gedragscode.

Integer handelen, vervat in een gedragscode
Accountant Xtra verleent ondernemers hoogwaardige diensten op het gebied van accountancy, bedrijfsadministratie en bedrijfsadvisering. Daarvoor zetten wij een kleinschalige, regionaal verankerde organisatie in van gemotiveerde professionals, ondersteund door hedendaagse technologie. Onze gedragscode geeft aan hoe wij ons willen gedragen. Met deze gedragscode geven we duidelijkheid over de principes, normen en waarden die ons leiden in ons werk. Elke medewerker kent onze code en heeft zich verplicht deze na te leven.

• Wij werken professioneel, deskundig, praktisch en persoonlijk, wat de klant verzekert van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening toegespitst op zijn specifieke situatie;
• Wij voeren onze werkzaamheden verantwoord en integer uit;
• Wij zetten ons in om ons steeds te verbeteren en te ontwikkelen, zowel organisatorisch als persoonlijk;
• Wij behandelen zaken met respect en vertrouwelijkheid en nemen daarbij onze onafhankelijkheid en objectiviteit in acht;
• Wij doen ons werk vanuit onderling respect en dulden geen discriminatie, intern of extern;
• Wij streven voor alle medewerkers naar een goede balans tussen werk en privé en staan onze mensen daarbij zonodig terzijde.

Meld ons mogelijke overtredingen!
We zetten ons in om op alle fronten correct te handelen en beseffen dat het ook wel eens mis kan gaan. We vragen cliënten, medewerkers en andere belanghebbenden hierbij expliciet om overtredingen van wet- en regelgeving en de gedragscode van Accountant Xtra of andere onregelmatigheden direct aan ons te melden. We behandelen iedere melding strikt vertrouwelijk en zullen geen maatregelen treffen tegen medewerkers die een melding doen. U kunt een melding aan de directie van Accountant Xtra op twee manieren, via onderstaande links doen.

Klachtenafhandeling
Indien de uitvoering van werkzaamheden niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, kan dit aanleiding zijn tot klachten van de bij de uitvoering betrokken personen, de cliënten en andere belanghebbenden. In dit geval dient onze klachtafhandeling te worden gevolgd.

Klokkenluiderregeling
Ons kantoor acht het van groot belang dat medewerkers, cliënten en andere belanghebbenden op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een onregelmatigheid in ons kantoor. Hierbij moet gedacht worden aan een (dreigend) strafbaar feit, een (dreigende) schending van wet- en regelgeving, een (dreigende) schending van interne procedures en regelgeving, een (dreiging van) bewust onjuist of onrechtmatig informeren van belanghebbenden, een (dreiging van het) bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of andere feiten die ons kantoor schade kunnen opleveren. In dit geval dient onze klokkenluiderregeling te worden gevolgd.

Afhandeling
Uw melding komt binnen en zal door de verantwoordelijk medewerker aan de directie worden doorgespeeld. Wij vragen u de melding zo specifiek mogelijk te maken zodat de directie slagvaardig kan handelen. Denk daarbij aan datum en plaats, betrokken personen, aard van de overtreding en getuigen.

De directie van Accountant Xtra zal binnen vijf werkdagen de ontvangst van de melding bevestigen en duidelijkheid verschaffen over de vervolgprocedure (bij een anonieme melding is dit uiteraard niet mogelijk). Bij overtredingen van onze gedragscode hanteren wij een sanctiebeleid.